Regulamin

Regulamin
Klub Malucha / Punkt Przedszkolny
„BAJKOWY DWOREK”
ul. Przemysława II nr 1
66-500 Strzelce Kraj.
tel. 95-7634113Klub Malucha /Punkt Przedszkolny „Bajkowy Dworek” zwany dalej Klubem, mieści się przy ulicy Przemysława II nr 1 w Strzelcach Kraj. i jest prowadzony w formie działalności gospodarczej.

§ Postanowienia ogólne 1. Klub sprawuje funkcję opiekuńczo- wychowawczą i edukacyjną nad dziećmi w wieku od 1 roku do 3 roku życia w Klubie Malucha i od 3 roku do 6 roku życia w Punkcie Przedszkolnym.
 2. Klub zapewnia profesjonalną opiekę, zabawy stymulujące rozwój psychoruchowy dziecka i dostosowane do wieku i możliwości zajęcia edukacyjne, plastyczne, ruchowe, taneczne, twórcze i tematyczne oraz szerokie zaplecze literatury dziecięcej.
 3. Klub funkcjonuje cały rok kalendarzowy, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Klub jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 16.00 oraz, w przypadku zgłoszeń rodziców do 17.00 .Nieodebranie dziecka w ustalonych godzinach  skutkuje pobieraniem dodatkowej opłaty w wys. 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w Klubie.
 5. Czesne/ wraz z wyżywieniem/ w formie abonamentu płatne jest do 5 dnia każdego miesiąca na konto firmowe bądź w biurze Klubu Malucha. W przypadku dodatkowych godzin (naliczanych oddzielnie) naliczane są one i dodawane do kwoty kolejnego abonamentu. W sytuacji, kiedy niemożliwe jest uiszczenie opłaty miesięcznej w wyznaczonym terminie Rodzic/Opiekun zobowiązany jest do powiadomienia kierownika placówki o zaistniałej sytuacji i wspólnym ustaleniu rozwiązania.
 6. W przypadku nieplanowanej nieobecności dziecka wynoszącej dwa tygodnie i dłużej/ w kolejnych dniach w ciągu miesiąca/, odliczane jest 30% czesnego., a w przypadku przerwy wakacyjnej wynoszącej cały pełny miesiąc odliczane jest 50% czesnego. Natomiast w przypadku dzieci pobierających dotacje z ZUS odliczenie nie przysługuje.
 7. . Rodzice/Opiekunowie są zobowiązani do przyprowadzania oraz odbierania dzieci w wyznaczonych godzinach. W przypadku, kiedy dziecko będzie odbierane przez inne pełnoletnie osoby, należy złożyć stosowne oświadczenie z danymi osoby upoważnionej. Nie ma możliwości telefonicznego wskazania opiekuna odbierającego dziecko.
   W przypadku stwierdzenia, że rodzic lub wskazany opiekun, co do którego zachodzi obawa, że nie gwarantuje odpowiedniej opieki nad dzieckiem /stany emocjonalne, odurzenie i inne/ dziecko pozostaje w Klubie do momentu przybycia zawiadomionej przez Klub innej uprawnionej do odbioru dziecka osoby.
 8. Przy zapisach dziecka do Klubu Rodzic/Opiekun zobowiązany jest do uiszczenia rocznej opłaty wpisowej w wysokości 250 zł na konto firmy. Kolejna opłata roczna wynosi 150zł. Opłata ta jest bezzwrotna i zapewnia rezerwacje miejsca, ubezpieczenie NNW dziecka oraz doposażenie Klubu względem potrzeb.
 9. W przypadku planowanej nieobecności dziecka, dłuższej niż tydzień Rodzic/ Opiekun zobowiązany jest do powiadomienia o tym miesiąc wcześniej.
 10. Podpisanie umowy z Klubem jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz cennika.
 11. . Nieobecność Maluszka w Klubie nie zwalnia od obowiązku uiszczania stałej opłaty miesięcznej, która jest gwarancją zachowania miejsca.

 

§ Obowiązki Klubu 1. Dzieci przebywają pod opieką wykwalifikowanej kadry, która jest przepełniona cierpliwością i pozytywnie nastawiona do swojej pracy z dziećmi.
 2. W ramach opłaconego abonamentu Klub zobowiązuje się do zapewnienia poduszek, kocyków, środków higienicznych (z wyjątkiem pieluch) itp.
 3. Do obowiązków pracowników należy dbałość o bezpieczeństwo, dobre samopoczucie, higienę oraz prawidłowy rozwój dzieci. W celu ochrony pozostałych podopiecznych personel może odmówić przyjęcia dziecka, które ma wyraźne objawy choroby.
 4. Rodzice/Opiekunowie zostaną natychmiast powiadomieni o fakcie pogorszenia stanu zdrowia dziecka podczas jego pobytu w Klubie i mają obowiązek odebrać chore dziecko z placówki w ciągu 60 minut. W innym przypadku personel wzywa współpracującego z Klubem lekarza. Koszt wizyty ponoszą Rodzice/Opiekunowie.
 5. Personel Klubu nie jest upoważniony do podawania dzieciom lekarstw z wyjątkiem sytuacji, kiedy zostanie przez Rodziców/Opiekunów złożone stosowne oświadczenie (w przypadku stałego brania leków).
 6. Klub nie zapewnia własnego wyżywienia. Posiłki dowożone są przez sprawdzoną firmę cateringową.
 7. Klub zobowiązuje się do utrzymania czystości i higieny we wszystkich pomieszczeniach, w których przebywają dzieci.
 8. Klub zapewnia miejsce dla każdego dziecka na rzeczy osobiste (pieluchy, smoczki, pościel, ubranka na zmianę).

 

§ Obowiązki Rodzica/Opiekuna 1. Warunkiem zapisania oraz pobytu dziecka w Klubie jest złożenie karty informacyjnej dziecka, ankiety, uiszczenie opłaty wpisowej, podpisanie umowy oraz regularne opłacanie abonamentu.
 2. Rezerwacji miejsca w Klubie dokonać można poprzez wpłacenie opłaty wpisowej, nie później niż 7 dni od podpisania umowy. W innym przypadku rezerwacja miejsca oraz umowa wygasa, a wolne miejsce proponowane jest następnym, zainteresowanym Rodzicom/Opiekunom.
 3. Rodzic/Opiekun jest zobowiązany do zapewnienia dziecku wyprawki, która obejmuje:
  • Butelkę ze smoczkiem (jeśli dziecko używa);
  • Szczoteczkę do zębów i kubeczek
  • Pieluchy (w przypadku młodszych dzieci);
  • Smoczek (jeśli dziecko używa);
  • Obuwie zmienne;
  • Ubranie na zmianę
  • Ręczniczek
 4. Rodzic/Opiekun może przebywać z dzieckiem w Klubie w ramach tzw. adaptacji nie dłużej, niż 15 minut zaraz po przyprowadzeniu dziecka do placówki. Po tym czasie dziecko powinno być zostawiane pod opieką Klubu. Regulacja ta jest podyktowana dobrem dziecka, ułatwia mu bowiem wyrobienie sobie odpowiedniej rutyny. Tym samym nie rozprasza to uwagi innych podopiecznych.
 5. Rodzic/Opiekun ma obowiązek powiadomić personel Klubu o nieobecności dziecka w danym dniu najpóźniej do godziny 9.00 tegoż dnia.
 6. Rodzic/Opiekun jest zobowiązany przyprowadzać zdrowe dziecko oraz ma obowiązek informowania Personel Klubu o stanie zdrowia w momencie przyprowadzenia go do Klubu Malucha.
 7. Dziecko chore lub podejrzane o chorobę nie zostanie przyjęte, żeby nie stwarzać zagrożenia rozprzestrzeniania się choroby.
 8. Rodzic/Opiekun po przebytej chorobie dziecka ma obowiązek dostarczyć zaświadczenie od lekarza pediatry o stanie zdrowia dziecka.
 9. O rezygnacji z uczęszczania Dziecka do Klubu, Rodzice/Opiekunowie powinni poinformować na piśmie właścicielkę Klubu z minimum miesięcznym wyprzedzeniem. Zaprzestanie naliczania opłaty za opiekę następuje z końcem miesiąca, w którym mija okres wypowiedzenia.
 10. W przypadku zmiany adresu zamieszkania lub nr telefonu Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Klub Malucha.

 

§ Postanowienia końcowe 1. W sprawach, których niniejszy Regulamin nie reguluje, obowiązują indywidualne ustalenia między Klubem a Rodzicem/Opiekunem.
 2. Rodzice/Opiekunowie będą informowani o ewentualnych zmianach w regulaminie oraz cenniku poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie. Rodzic/Opiekun ma prawo wypowiedzenia umowy w terminie 30 dni od momentu wprowadzenia zmian.
 3. Rodzice/Opiekunowie wyrażają zgodę na publikację zdjęć z udziałem swojego Maluszka na stronie internetowej i facebook
 4. Klub Malucha nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy wartościowe przynoszone do placówki, które nie wiążą się z działalnością statutową.