PROCEDURA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA W KLUBIE MALUCHA BAJKOWY DWOREK I PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM W STRZELCACH KRAJEŃSKICH W OKRESIE EPIDEMII COVID-19

Aktualności » PROCEDURA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA W KLUBIE MALUCHA BAJKOWY DWOREK I PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM W STRZELCACH KRAJEŃSKICH W OKRESIE EPIDEMII COVID-19

PROCEDURA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA W KLUBIE MALUCHA BAJKOWY DWOREK I PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM W STRZELCACH KRAJEŃSKICH

W OKRESIE EPIDEMII COVID-19

Podstawa prawna: Wytyczne GIS oraz Ministra Zdrowia  
 • OGÓLNE ZASADY:

 • Do Klubu Malucha i Punktu Przedszkolnego w pierwszej kolejności przyjmowane są te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu, w tym szczególnie: dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 • Rodzic/opiekun prawny, który chce przyprowadzić dziecko do Klubu Malucha i Punktu Przedszkolnego musi wcześniej powiadomić o tym dyrektora i dostarczyć wymaganą deklarację.

 • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę, rodzic/opiekun zobowiązany jest do przekazywania dyrektorowi istotnych informacji o stanie zdrowia swojego dziecka. Nie należy posyłać dziecka do placówki, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

 • Dziecko posyłane do Klubu Malucha i Punktu Przedszkolnego powinno być zdrowe – bez objawów chorobowych.

 • Dziecko jest przyprowadzane lub odbierane z placówki tylko przez jednego rodzica/opiekuna prawnego. Nie jest dozwolone angażowanie w tym celu dziadków.

 • Placówka jest czynna w godz. Od 6.30 do 16.00. Przed wejściem do Klubu Malucha i Punktu Przedszkolnego rodzic/prawny opiekun i dziecko będą mieli dokonany pomiar temperatury ciała. Podwyższona temperatura u dziecka lub rodzica, eliminuje przyjęcie dziecka do placówki.

 • Pracownik może także odmówić przyjęcia dziecka do Klubu Malucha i Punktu Przedszkolnego wtedy, gdy zauważy oznaki infekcji.

 • Rodzic/opiekun przed drzwiami do placówki ustawia się w miejscu do tego wyznaczonym z zachowaniem określonych odległości.

 • W przypadku przybycia o jednakowym czasie innych rodziców, należy zachować dystans społeczny w stosunku do pracowników Klubu Malucha i Punktu Przedszkolnego, jak i innych dzieci i ich rodziców, wynoszący minimum 2 m.

 • Dziecko, które ukończyło 4 lata, musi mieć zapewnioną indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i z placówki.

 • PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECKA

 • Rodzic/opiekun zobowiązany jest do przyprowadzania i odbierania dziecka w rękawiczkach i maseczce ochronnej. Maseczkę ochronną dziecka od 4 roku rodzic zabiera po oddaniu dziecka.

 • Wejście do Klubu Malucha i Punktu Przedszkolnego koordynuje osoba wyznaczona przez dyrektora. Rodzic/opiekun prawny dzwoni do placówki dzwonkiem wejściowym – wtedy dochodzi osoba koordynująca i otwiera drzwi, dokonuje pomiaru temperatury.

 • Dziecko po pomiarze temperatury odbierane jest przez pracownika obsługi i doprowadzane do szatni zorganizowanej przy każdej sali, nauczyciel pomaga dziecku w samoobsłudze a następnie kieruje dziecko do łazienki w celu umycia rąk.

 • Jeżeli w czasie odbioru dziecka grupa będzie przebywała na placu zabaw, na drzwiach wejściowych do Klubu Malucha i Punktu Przedszkolnego zostanie umieszczona odpowiednia informacja dla rodziców.

 • W zaistniałej sytuacji odbiór dziecka odbędzie się przy wejściu na plac zabaw z zachowaniem określonych odległości.

 • Rodzic/opiekun prawny po odebraniu dziecka jest zobowiązany opuścić teren placówki.

 • Zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia na zewnątrz Klubu Malucha i Punktu Przedszkolnego obowiązują zasady wynikające z wytycznych ministerstwa w sprawie COVID – 19.

 • ZASADY POBYTU DZIECI

 • Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali, o określonym czasie funkcjonowania.

 • Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie.

 • Liczebność grupy wynosi 12 dzieci, w sytuacjach wyjątkowych za zgodą organu prowadzącego może być zwiększona o 2 dzieci, z zachowaniem zasady minimalnej przestrzeni do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali, nie mniejsza niż 4 m² na dziecko i każdego opiekuna.

 • Dziecko do Klubu Malucha i Punktu Przedszkolnego nie może przynosić niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek/pluszaków.

 • Dzieci w Klubie Malucha i Punkcie Przedszkolnym nie będą myły zębów.

 • Co najmniej raz na godzinę sala powinna być wietrzona i prowadzona gimnastyka przy otwartych oknach.

 • Przedmioty i sprzęty w Klubie Malucha i Punkcie Przedszkolnym należy utrzymywać w czystości ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych: zabawek, przyborów sportowych, poręczy, klamek, uchwytów, oparć krzesełek, blatów stołów, parapetów, ciągów komunikacyjnych, itp.

 • Dziecko będzie miało ograniczoną możliwość korzystania z zabawek. Z sali usunięte zostaną przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszaki, poduszki, zabawki materiałowe, drobne klocki, itp.

 • Dzieci pod nadzorem nauczycieli mogą korzystać z istniejącego na terenie placówki placu zabaw, na którym wyznaczone zostaną sektory do przebywania poszczególnych grup.

 • Sprzęt na placu zabaw musi być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, przez osobę sprawującą dyżur w danym dniu na placu.

 • W przypadku braku możliwości zapewnienia codziennej dezynfekcji urządzeń na placu zabaw, zostanie on oznaczony taśmą i odpowiednio zabezpieczony przed używaniem.

 • Podczas pobytu w placówce nie będą organizowane dzieciom wyjścia poza placówkę, spacery, wycieczki.

 • Nauczyciel szczególną uwagę będzie zwracał, aby dzieci często myły ręce, w tym: przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.

 • INFORMACJE DODATKOWE

 • Rodzic/opiekun nie może wchodzić do Klubu Malucha i Punktu Przedszkolngo ze względu na konieczność zachowania wzmożonych procedur higienicznych i utrzymania czystości w placówce.

 • Wszelkie informacje o dziecku przekazuje pracownik odprowadzający dziecko.

 • W razie wystąpienia objawów jakiejkolwiek infekcji w postaci kataru, kaszlu, gorączki dziecko zostanie umieszczone w izolatorium (wydzielone pomieszczenie) a rodzic/opiekun zostaje poinformowany telefonicznie w celu niezwłocznego odebrania dziecka z placówki.

 • Wszystkie szczegółowe informacje, procedury i wzory oświadczeń, będą dostępne dla rodziców na stronie internetewej i na tablicy informacyjnej przy wejściu o placówki.

 • W przypadku zakażenia koronawirusem Klub Malucha i Punkt Przedszkolny będzie postępować zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.